OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

1.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

 2.     Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

 3.     Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Postępowania Karnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf

 4.     Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20140000445/O/M20140445.pdf

 5.     Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławków na lata 2018-2020”

 6.     Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 7.     Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf

 8.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf