OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

Zjawisko przemocy w rodzinie często opisuje się w dwóch innych kategoriach nazywanych przemocą gorącą i chłodna. Przemoc gorąca to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy. Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić. Przy stosowaniu tego rodzaju przemocy towarzyszy sprawcy duże poczucie bezkarności oraz przekonanie o bezbronności i bezradności ofiary. Przemoc chłodna jest to przemoc w której sprawca wydaje się być bardziej spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie.

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

Rozróżnia się następujące fazy w cyklu przemocy :

  • Faza narastania napięcia
  • Faza ostrej przemocy
  • Faza miodowego miesiąca 

FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA

Osoby doznające przemocy określają tę fazę mianem ciszy przed burzą. Wszystko wydaję się w porządku, ale w relacjach odczuwa się stałe napięcie. Sprawca jest rozdrażniony, łatwo wpada w złość, jest pełen pretensji i uszczypliwości. Przerzuca odpowiedzialność za taki stan rzeczy na partnera/ partnerkę. Ofiara stara się tak zachowywać, by uspokoić sprawcę , stara się go usprawiedliwiać i obwinia siebie za całą sytuację. Jednak ofiara nie ponosi odpowiedzialności za czyny sprawcy. Nie jest ona w stanie zapobiec wybuchowi agresji. Każdy pretekst będzie dobry by sprawca mógł zamanifestować swoja złość, niezadowolenie, gniew, wściekłość.

FAZA OSTREJ PRZEMOCY

Faza ta charakteryzuje się często nie kontrolowanym wybuchem emocji , która wzbierała w sprawcy. Często wybuch ten jest nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca i niewiele ma z nią wspólnego. Osoba krzywdząca jest agresywna wobec rodziny, niszczy sprzęty, co zwiększa ryzyko dużych szkód fizycznych. Osoba krzywdzona odczuwa wtedy przerażenie, bezsilność, strach, lęk, złość. To najczęściej wtedy, po akcji ostrej przemocy kobiety podejmują decyzję o szukaniu pomocy, wzywają policję, ujawniają przed rodziną całą sytuację. Decydują się najczęściej na rozstanie z partnerem, przenoszą się do rodziców. Całą tą sytuacją zszokowana jest nie tylko ofiara, ale także sprawca przemocy. Po wyładowaniu złości i gniewu, gdy już się uspokoi, do jego świadomości dotarł odrom szkód, jakie wyrządził. To wszystko powoduje, że sprawca stara się je doraźnie naprawić.

FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA

Faza ta jest stanem w którym sprawca stara się zadośćuczynić swoje agresywne zachowanie. Usprawiedliwia siebie i obiecuje, że taka sytuacja się więcej nie zdarzy. Sprawca zaczyna zachowywać się w taki sposób, że ofiara zaczyna wierzyć , że przemoc nigdy się już nie powtórzy. W ich związku sytuacja poprawia się na tyle, że przypomina tę z początku znajomości. Ponieważ sprawca się bardzo stara , ofiara chce to docenić, pozwala się przeprosić, wraca do domu, wycofuje sprawy sądowe itp. Faza ta daje kobiecie złudną nadzieję. Wierzy ona głęboko, że teraz już wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli po tej fazie nastąpi faza narastania napięcia i ostrej przemocy, co jest typowe dla cyklu przemocy, to myśl, że może być dobrze staje się dla niej ostatnią deską ratunku. Z pewnością jednak opóźnia to poszukiwanie pomocy i wychodzenia z kręgu przemocy.

RODZAJE PRZEMOCY

  1. Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.,
  2. Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp., 
    PRZEMOC PSYCHICZNA JEST NAJCZĘSTSZĄ FORMĄ PRZEMOCY I JEST TRUDNA DO UDOWODNIENIA ALE NIE NIEMOŻLIWA.
  3. Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.
  4. Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.
  5. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;