OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

CZY TO JEST PRZEMOC?

W każdej rodzinie, związku istnieją sytuacje konfliktowe, zdarzają się problemy, czy kłótnie. Dopóki potrafimy rozmawiać, ustalać wspólne rozwiązania to dobrze. Jednak, gdy jedna ze stron zaczyna używać przemocy fizycznej czy psychicznej do narzucenia swojego zdania i określonego zachowania oznacza to, że została przekroczona granica i zachowanie to jest przemocą.

Sprawca stosuje przemoc, by mieć poczucie mocy, kontroli, ważności i siły. Chce decydować i kontrolować. 
Często może być tak, że na początku nie reagujesz, bo inaczej odczytujesz sygnały świadczące o przemocy, np. kontrolę uważasz za troskę. W chwili, gdy coś zaczyna być niepokojącego
w zachowaniu drugiej strony, gdy dociska – próbujesz reagować. Twoja próba zawalczenia o swoje prawa może spowodować jeszcze większą kontrolę. Do tej pory nie było oporu, sprawca czuł się ważny i silny. Każda próba „stawiania się” może wywołać wzrost agresji, który sprawi ból i wywoła lęk. 


Co może zrobić ofiara przemocy ?

 • zaadaptować do zaistniałej sytuacji,
 • akceptować wszystkie oczekiwania drugiej strony,
 • zużyć cała energię na przetrwanie w miarę spokojnie obecnego dnia.


Ale co dalej?


BĘDZIE CORAZ GORZEJ, SPRAWCA PRZEMOCY CZUJE SIĘ SILNY I BEZKARNY,
BĘDZIE POZWALAŁ SOBIE NA CORAZ WIĘCEJ,
JEDEN SPOKOJNY DZIEŃ NIE ZMIENI TWOJEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ,
ZASTANÓW SIĘ JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO TWOJE ŻYCIE ZA KILKA LAT ,

CZY W OGÓLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO

CZY BĘDZIESZ JESZCZE


MASZ PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY 


ODPOWIEDZ SOBIE NA PONIŻSZE PYTANIA:

Czy zdarza się ,że twoja/ twój żona/mąż, partnerka/partner:

 1. popycha Cię, szturcha, uderza?,
 2. sprawia,że się jej/jego boisz?,
 3. obraża Cię, obrzuca obelgami, wyzwiskami?,
 4. ośmiesza, poniża, wyśmiewa?,
 5. ogranicza Twoje kontakty z rodziną, przyjaciółmi?,
 6. kontroluje Twoje e-maile, sms, telefony?,
 7. narzuca Ci decyzje, wybory?,
 8. grozi Ci, niszczy Twoje rzeczy?,
 9. wymusza na Tobie zachowania, których nie akceptujesz?,
 10. zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne?,
 11. zabiera lub wydziela pieniądze, uniemożliwia Ci ich zarabianie?,
 12. wmawia, że to TY ponosisz winę za złe traktowanie?.


Jeżeli chociaż raz padła odpowiedź twierdząca na pytanie, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy.

Czy masz poczucie, że:

 1. wstydzisz się za jej/jego zachowanie,
 2. nie masz żadnych praw w związku,
 3. nie możesz o niczym decydować,
 4. cokolwiek zrobisz, najpierw pomyślisz, jak na to zareaguje na to druga strona,
 5. jesteś zniewolony/zniewolona,
 6. na każdą aktywność (np. wyjście z domu)musisz mieć zgodę.


Jeżeli chociaż raz padła odpowiedź twierdząca na pytanie, oznacza to , że w Twoim związku nie ma relacji partnerskich i druga strona ma nad Tobą przewagę opartą na przemocy.

*za: Jak radzić sobie z przemocą?- porady psychologiczne dla osób doznających przemocy- PARPA, Instytut Psychologii Zdrowia, NPZ


MASZ PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

PRZEMOC – DEFINICJA I RODZAJE  

PRZEMOC to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie przeciwko drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc – prawny zapis:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, bez względu na poziom wykształcenia oraz sytuację ekonomiczną. Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a szczególnie: współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze, chore, niepełnosprawne.

CECHY PRZEMOCY:

 1. INTENCJONALNOŚĆ – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary 
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą 
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności cielesnej, szacunku, godności, itp.) 
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary. Doświadczenie cierpienia i bólu sprawia, że ma mniejsze zdolności do samoobrony.

RODZAJE PRZEMOCY: 

 1. Przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły powodujące uszkodzenie ciała, np.: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, gryzienie, szarpanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, wykręcanie rąk, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, inne… 
 2. Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, np.: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucenie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z bliskimi, domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb, inne… 
 3. Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np.: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokojenie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka, inne… 
 4. Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np.: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, inne… 
 5. Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, inne… 
 6. Inne zachowania – niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i sprzedawanie ich, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub leków, inne…